اندیکاتور اعلام حمایت ها و مقاومت های مهم

اندیکاتوراعلام حمایت ها و مقاومت های مهم سهم کاربر را از بکارگیری دهها اندیکاتور جهت برآورد حمایت ها و مقاومت های سهم بی نیاز می کند توجه: اگر سیستم اراد۴ را قبلا خریداری نموده اید چون این اندیکاتور در ان سیستم استفاده شده است نیازی بخرید مجزای آن نمی باشد می توانید بجای ان دیگر اطلاعت بیشتر دربارهاندیکاتور اعلام حمایت ها و مقاومت های مهم[…]